Promocje

Producenci

Regulamin sklepu internetowego TuszoManiak.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (dalej "Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej "Regulamin").

2. Właścicielem Sklepu jest: PEN.Artukuły biurowe Paweł Hładyszewski z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 3/6A, 14-200 Iława, NIP: 7411945510.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez stronię internetową Sklepu www.tuszomaniak.pl,
  2. poprzez każdą formę kontaktu dostępną w zakładce Kontakt sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy lub punkcie odbioru.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetworzenie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

6. Sklep uwzględnia postanowienia przepisów RODO:

a) Sklep przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy z Klientem oraz w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych.

b) Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów sklepu internetowego: imię i nazwisko, firmę przedsiębiorcy, login, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres, pod który mają zostać wysłane towary, historia zakupów, unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej, w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku, w przypadku wystawienia faktury VAT – dane konieczne do wystawienia faktury.

c) Dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

d) Dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w hostingu sklepu i nie będą przekazywanie osobom trzecim za wyjątkiem podmiotu prowadzącego dla Sklepu rachunkowość, firm kurierskich i spedycyjnych w zakresie niezbędnym do dostarczenia towarów oraz dostawcom usług płatniczych jeżeli Klient wybierze taką formę płatności.

d) Sklep przetwarza dane tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych.

e) Sklep zgodnie z postanowieniami RODO zapewnia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

f) Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

g) Sklep pozyskuje dane osobowe Klientów od nich samych.

h) Sklep nie dokonuje profilowania danych osobowych.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązująca w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.